Bezvýkopové technologie

Prvotní a zcela nezpochybnitelný důvod používání bezvýkopové technologie nebo-li protlačování, je omezení výkopových a zemních prací na nezbytné minimum.

Až na několik výjimek jsou bezvýkopové technologie vždy spojeny s výkopovými pracemi, avšak v minimálních a technologicky nezbytných objemech. Omezení výkopových prací na minimum představuje snížení podstatné části zemních prací a s tím souvisejících nákladů. Mnohé bezvýkopové technologie představují možnosti k prodloužení funkce existujících inženýrských sítí, jejichž provozování a další využívání je však se zvýšenými nebo nepřijatelnými riziky (netěsnosti, statická nestabilita).

Řada staveb inženýrských sítí, jako staveb liniových, s využitím bezvýkopových technologií umožňuje vyřešit „problém“ i tam, kde je to klasickými způsoby neproveditelné nebo s výkopovými technologiemi nákladné. Podstatnou výhodou použití protlaků je hledisko celospolečenské, při kterém nejsou omezováni všichni občané, firmy a společnosti, které by jinak takovou stavbou bez využití bezvýkopové technologie, (tj. liniové výkopy a překážky při pohybu osob a dopravy) byli omezováni a obtěžováni. Využitím bezvýkopových technologií a jejím uplatnění do praxe sleduje významný požadavek udržitelného rozvoje měst a obcí s minimem výkopů, jako omezujícím a obtěžujícím běžný provoz a pohyb v místě instalací sítí infrastruktury.

Kdo jsme

Jsme divize společnosti KVIS Pardubice a.s., která se zabývá bezvýkopovými technologiemi a tlakovými zkouškami inženýrských sítí. Provádíme zemní podvrty nebo-li protlaky, zkoušky těsností stok a tlakové zkoušky vodovodů a výtlačných řádů kanalizací.

KVIS Pardubice a.s.

Divize Bezvýkopové technologie

Rosice 151
533 53 Pardubice
 
jan.novotny@kvis.cz
+420 727 942 182